Obchodní podmínky

 

www.dokazuzhubnout.cz

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejímž předmětem je členství v členských vzdělávacích sekcích a prodej vzdělávacích produktů jako e-booků, dokumentů, videí, zvukových záznamů (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.dokazuzhubnout.cz 

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je právnická osoba: 

MICROVISION s.r.o.
zapsaná u Městského soudu v Praze (oddíl C, značka 298402)
IČO: 02001284, DIČ02001284

Sídlo:
Na Folimance 2155/15
12000 Praha 2

Jednatel: Nataša Řezníčková

Email: info@dokazuzhubnout.cz
Telefon: 737303303

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv šíření informací předmětu koupě a obsahu členství nebo poskytování přístupových údajů třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky na adrese https://dokazuzhubnout.cz

Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím některé ze stránek webu https://dokazuzhubnout.cz

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupní cena, daňový doklad

V objednávce na stránkách www.dokazuzhubnout.cz najdete vždy konečnou cenu produktů a obdržíte fakturu s cenou. Prodávající není plátce DPH.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad  - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. 

Způsob a forma úhrady

Způsob platby:
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti, která zprostředkovává online platby.

Možnosti plateb:
- Bankovním převodem – včetně online bankovnictví
- Online platební kartou (pokud je tato forma u objednávky dostupná)
- Složenkou dle údajů na faktuře
- Vložením peněz na přepážce banky na účet uvedený ve faktuře

Forma platby:
Jednorázová platba
v případě prodlužování členství - opakovaná platba

Bonusy:
Odkazy na bonusy budou součástí textu předmětu koupě
Na některé uvedené produkty MICROVISION s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 nebo 60 dnů.

Forma dodání

- Elektronicky (zaslání emailem, stažení, shlédnutí apod.)
- Zpřístupnění členské sekce

Odstoupení od smlouvy

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující o svém odstoupení od této smlouvy informuje prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Odstoupení je možné provést v zákonné lhůtě do 14 dnů elektronickou formou na emailu: info@dokazuzhubnout.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury  - daňového dokladu.
Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět stejným způsobem jako proběhla platba.

V případě zakoupení členství v Klubu hubnoucích, členství v některých dalších sekcích a některých vybraných produktů poskytuje prodávající záruku spokojenosti a kupující může vyžadovat vrácení peněz až do 30 dnů po zakoupení nebo až do doby, která je u konkrétní sekce nebo konkrétního produktu uvedena.
V případě vystoupení z členských sekcí po uvedené době záruky se poplatek (kupní cena) nevrací. 

Reklamace

Reklamace je možná v případě že:
- Odkaz na stažení produktu, který přišel zákazníkovi e-mailem, nefunguje
- Pokud je produkt v e-mailu jako příloha a soubor nelze stáhnout nebo je poškozen
- Zákazníkovi od připsání platby prodávajícímu nebyl doručen ve lhůtě 24 hodin žádný e-mail s odkazem nebo přílohou na stažení produktu
- Zákazníkovi nebyly doručeny přístupové údaje do členské sekce nebo zaslané údaje nejsou funkční
Způsob uplatnění reklamace:
- Zákazník uplatní reklamaci emailem na adrese: info@dokazuzhubnout.cz
Způsob vyřízení reklamace:
Podle druhu produktu - náprava odkazů, aby byly funkční, zaslání nových souborů, zaslání správných přístupových údajů. V případě vyřizování reklamace, se lhůta 14ti dnů garance na vrácení peněz počítá znovu od úplného vyřízení reklamace.

Ochrana údajů

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na adrese: https://dokazuzhubnout.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3.2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://dokazuzhubnout.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.